Programista outstaffing IT company.
Please, wait, content is loading.

EU Project

 
 

ПРОГРАМИСТА ЕАД е бенефициент по Проект BG16RFOP002-1.005-0141-C01 „Мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Проектът се изпълнява в партньорство с ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Общата стойност на проекта е 1 026 826.98 лв., от които 637 476.75 лв. европейско и 112 495.89 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

По проекта се подкрепя разработването на процесна иновация–мащабируема технология за мониторинг на enterprise/институционални мрежи, с вграден Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, с цел ранно предупреждение и превенция на рискове.

Технологията представлява клъстерна група от високо мащабируеми софтуерни механизми и инструменти, създадени с цел извършване на ефективен мониторинг на компютърни мрежи на институционални потребители в големи организационни структури, т.е. мрежи, които обединяват от 100 000 до над милион хардуерни устройства. Важна част от клъстерната група са модулите за Изкуствен Интелект и Машинно Обучение, в чиито ядра са заложени специфични математически алгоритми със софтуерна имплементация.

Концепцията за технологията е разработена изцяло на базата на анализ на наличните технологии в световен мащаб за осъществяване на непрекъснат мониторинг над поточни данни от информационни масиви, постъпващи, извличани или прихващани в реално време от много голям брой софтуерни и хардуерни източници.

В резултат на изпълнението на проекта ПРОГРАМИСТА ЕАД ще разработи за пазарите на Европа и САЩ иновативна технология, представляваща клъстерна група от високо мащабируеми софтуерни механизми, създадени с цел да извършват ефективен мониторинг върху компютърни мрежи, използващи активно изкуствен интелект.

Чрез реализацията на проекта кандидатът ще се постигнат следните резултати:

  • Ще се удовлетворят нарастващите специфични нужди на международния пазар за ИТ решения в областта на сигурността и превенция на риска;
  • Ще разработи продукт, целящ успешно навлизане в тези пазарни ниши чрез иновативно технологично решение, попадащо изцяло в обхвата на ИСИС;

Проектът ще стартира при реализирано ниво TRL 2 - формулирана технологична концепция и ще завърши с реализирано технологично ниво TRL 6 - Технология, демонстрирана в релевантна среда

© Copyright 2024 | Programista; Ltd.